Informace o ochraně osobních údajů.

čl. 13 nařízení EU 679 ze dne 27. dubna 2016

Podle článku 13 „evropského nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (dále jen „GDPR“), Costa D’Oro Lázně. (dále COSTA D’ORO) se sídlem Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG), jako vlastník, je povinen poskytnout uživatelům, kteří se připojují k doméně https://oliocostadoro.com (bez ohledu na účel připojení) některé informace související se zpracováním osobních údajů v něm prováděným. Tento dokument představuje “Zásady ochrany osobních údajů” (s výhradou jakýchkoli vhodných aktualizací v budoucnu) této stránky.

Pro účely těchto informací, aniž jsou dotčeny definice uvedené v čl. 4 GDPR znamená:
doména Oliocostadoro.com: doména dostupná prostřednictvím celosvětové webové služby internetu na adrese https://oliocostadoro.com sestávající z dat, aplikací, technologických zdrojů, lidských zdrojů, organizačních pravidel a postupů pro akvizici, ukládání, zpracování, výměna, vyhledávání a přenos informací.

1. Varování a ochrana nezletilých
Při zpracování osobních údajů budou uplatňovány zásady zákonnosti, správnosti a transparentnosti. Osobní údaje budou shromažďovány pro konkrétní, explicitní, legitimní účely (omezení účelu) a budou přiměřené, relevantní a omezené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány (minimalizace údajů). Budou vždy aktualizovány, přesné a uchovávány po dobu nepřesahující nezbytnou dobu pro účely plnění smlouvy, aniž by tím bylo dotčeno plnění zákonných a daňových povinností, které stanoví delší doby uchovávání (omezení uchování). Osobní údaje budou zpracovány přijetím všech vhodných bezpečnostních opatření, aby byla zaručena jejich integrita, důvěrnost a nedostupnost neoprávněným třetím stranám (integrita a důvěrnost). Pokud není výslovně uvedeno jinak, je poskytování osobních údajů prostřednictvím sběrných míst na webu vyhrazeno pro dospělé.

2. Referenční normy a právní základy léčby.
Zpracovatelské operace, které vám níže podrobně vysvětlíme, mají svůj právní základ v pravidlech upravujících vaše právo na ochranu vašich osobních údajů, vaše právo na soukromí a konečně v těch, která vám umožňují vyjádřit se nebo odvolat, na adrese kdykoli váš informovaný souhlas se zpracováním, a to: obecné nařízení EU 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů; Informovaný souhlas, vyjádřený v souladu s aktuálními ustanoveními zákona (čl. 6 GDPR). Plnění povinností nebo příkazů, ke kterým je Správce povinen ze zákona nebo nařízení Úřadu (článek 6 GDPR).

III. – Povaha zpracovávaných údajů.

III.1. – Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na této stránce zahrnuje následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro zodpovězení žádostí, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě. Konkrétní souhrnné informace budou na vyžádání postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách webu zřízených pro konkrétní služby. V každém případě – pokud to vyžaduje zákon – budete čas od času požádáni o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pouze s vaším souhlasem, je-li to nezbytné, budou nebo mohou být pro uvedené účely zpracovány následující kategorie osobních údajů, které se vás týkají.

(a). – Společné osobní údaje, identifikační údaje.
Jako například Jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

(b). – Technické úpravy.
Zpracovává se také IP číslo a typ prohlížeče, který používáte pro připojení k doméně https://oliocostadoro.com (neidentifikující údaje), které automaticky zaznamenávají zařízení logické ochrany a kontroly přístupu do domény (LOG FILES). Tyto osobní údaje budou použity výhradně za účelem kontroly síťového provozu směrem k doméně sistemae.it. Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem spojení s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale které by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji uchovávanými od třetí strany, vám umožní identifikovat uživatele. Tyto údaje slouží výhradně k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného fungování a jsou ihned po zpracování zrušeny. Data by mohla být použita pro zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti stránce: kromě této možnosti v současné době data na webových kontaktech nepřetrvávají déle než sedm dní.

(C). – Cookies.
COSTA D’ORO dále provádí anonymní zpracování a analýzu údajů týkajících se stránek domény https://oliocostadoro.com, které navštívíte, nalezených prostřednictvím souborů cookie. Pomocí těchto technologií (které umožňují porozumět vašim předvolbám navigace kontrolou již dříve navštívených oblastí domény https://oliocostadoro.com) může COSTA D’ORO přizpůsobit své služby vašim potřebám, aniž by prováděl neoprávněné registrace. nutné. (Soubor cookie se skládá ze série dat, které webová stránka odešle do prohlížeče. Výše ​​uvedená data mohou být také uložena v počítači prostřednictvím anonymní značky, která identifikuje počítač, ale nikoli uživatele.
Některé stránky COSTA D’ORO používají soubory cookie zasílané COSTA D’ORO nebo třetími stranami a další technologie, které nabízejí lepší navigaci na webových stránkách. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby před přijetím souboru cookie obdržel upozornění, čímž nabízí možnost přijmout nebo ne. Je také možné zcela zakázat soubory cookie. Zakázáním souborů cookie nemusí některé webové stránky fungovat správně).

(d). – Konkrétní kategorie osobních údajů.
V případě, že jsou určité kategorie osobních údajů shromažďovány prostřednictvím domény COSTA D’ORO podle čl. 9 Nařízení EU 679/2016 budete předem informováni a budete moci vyjádřit – v souladu se zákonem – relativní souhlas.

1. – Povaha příspěvku, zdroje dat.
Poskytnutí vašich osobních údajů obvykle není povinné, ale v některých případech je nezbytné, a tedy povinné, abyste mohli využívat služeb a funkcí webu.

IV.1. – Údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné.

IV.1.1. – Poskytnutí určitých osobních údajů je nezbytné, a tedy povinné, pro zpracování vašich konkrétních požadavků; máte vždy svobodu neposkytnout své osobní údaje, ale v tomto případě by mohlo být nemožné, aby správce údajů uspokojil vaše požadavky, uspokojil vaše potřeby nebo vám umožnil využívat v celém rozsahu všechny funkce dostupné na stránce – tyto identifikace údaje budou zpracovávány na papírových i elektronických médiích a budou uchovávány společností COSTA D’ORO výhradně po nezbytně nutnou dobu. Po těchto dobách uložení budou osobní identifikační údaje automaticky vymazány.

IV.1.2. – Zdroje dat.
Budeme shromažďovat vaše údaje přímo od vás prostřednictvím vašich interakcí se stránkou https://oliocostadoro.com

1. Účel zpracování.
COSTA D’ORO, kromě nezbytného zpracování ve vztahu k právním povinnostem, nařízením nebo vyplývajícím z příkazu Úřadu, bude v případě potřeby provádět výhradně s vaším souhlasem operace nezbytné k tomu, abyste mohli využívat výhod služby a funkce webu https://oliocostadoro.com a služby na nich uvedené.

1. – Způsoby zpracování vašich osobních údajů.
Ve vztahu ke všem účelům uvedeným v předchozích odstavcích budou vaše osobní údaje předmětem počítačového a papírového zpracování a budou zpracovávány konkrétními počítačovými postupy za účelem personalizace služeb, které vám COSTA D’ORO může nabídnout. Údaje budou zpracovány tak, aby byla zaručena jejich logická a fyzická bezpečnost a důvěrnost, a lze je provádět pomocí manuálních, IT a telematických nástrojů určených k zapamatování, přenosu a sdílení údajů. Logika léčby bude úzce souviset se sledovanými cíli.

VI.1. – Zabezpečení a uchovávání dat.

VI.1.1. – Vaše osobní údaje budou uloženy v rámci Evropské unie, související bezpečnostní zásady jsou přezkoumávány v souladu s příslušnými Best Practices.

VI.1.2 – Profilování, automatizovaný proces rozhodování.
Kromě toho, co je nezbytné k tomu, abychom mohli provádět služby, které vám umožňují využívat služby nabízené na webu, s výjimkou toho, co je uvedeno v našich zásadách používání souborů cookie, neprovádíme profilovací operace ve vztahu k údajům shromážděným prostřednictvím tohoto webová stránka.

VII. – Příjemci dat a přenosy do zahraničí.

VII.1. – Manažeři a osoby odpovědné za zpracování údajů.
Následující osoby se mohou seznámit s osobními údaji uvedenými v tomto zveřejnění jako manažeři nebo osoby odpovědné za zpracování: v rámci COSTA D’ORO kvalifikovaní pracovníci, z nichž každý je omezen na své vlastní dovednosti a povinnosti a na základě přidělených úkolů a z uvedených pokynů. třetí strany mimo COSTA D’ORO, rovněž konkrétně určené jako zpracovatelé dat nebo osoby odpovědné za zpracování – které COSTA D’ORO využívá pro různé služby a výhradně k provádění těchto služeb – každá je omezena na své vlastní kompetence a povinnosti a na na základě zadaných úkolů a daných pokynů.

VII.2. – Sdělování údajů (konkrétním externím subjektům).
COSTA D’ORO, pro běžné manažerské, účetní a administrativní činnosti, může po získání vašeho souhlasu v souladu se zákonem sdělit vaše osobní údaje, je-li to vyžadováno, v souladu s bezpečnostními opatřeními, poskytovatelům služeb třetích stran výhradně za účelem provedení Vámi požadovaná služba, jako jsou: – společnosti poskytující poštovní služby, – advokátní kanceláře a notáři, – poradci, i v přidružené formě, – jiné společnosti poskytující služby, jakož i další subjekty v souladu s případnými právními povinnostmi (např. instituce pojišťovny , policejní složky, soudní orgány atd.). Seznam takových subjektů, kterým mohou být údaje sdělovány, je k dispozici v sídle Správce údajů.

VII.3. – Předávání osobních údajů do zahraničí.
COSTA D’ORO nepředává osobní údaje do zahraničí z vlastní iniciativy. Některé třetí strany, poskytovatelé služeb, však mohou mít své servery fyzicky umístěny v zahraničí (jako v případě poskytovatelů e-mailu). V takových případech bude přenos údajů do zahraničí probíhat výhradně v rámci av souladu s nařízením EU 679/2016 čl. 44 odst. 1 písm.

VII.4. – Šíření (neurčeným externím subjektům) údajů.
Za žádných okolností nesmí být osobní údaje zveřejněny.

VIII. – Práva zúčastněné strany.
Články 15 až 22 GDPR přiznávají zúčastněným stranám výkon konkrétních práv. Umění. 15 GDPR uznává zainteresované strany právo na přístup k jejich osobním údajům a na získání jejich kopie. Právo získat kopii údajů nesmí poškozovat práva a svobody jiných osob. Se žádostí o přístup má zájemce právo získat od COSTA D’ORO potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoli, a znát účely a kategorie zpracovávaných údajů, třetí strany, kterým jsou údaje sdělovány a pokud jsou údaje předány do země mimo EU s odpovídajícími zárukami. Zájemce má také právo znát dobu uchovávání svých osobních údajů a má právo požadovat opravu nepřesných údajů a začlenění neúplných, zrušení (právo být zapomenut) za podmínek uvedených v čl. 17, GDPR, omezení zpracování, odvolání souhlasu, přenositelnost údajů a právo vznést kdykoli a bez nutnosti uvádět zdůvodnění námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. Práva lze uplatnit e-mailem na adresu COSTA D’ORO nebo běžnou poštou na níže uvedenou adresu. Správce údajů může potřebovat identifikovat zainteresovanou stranu tím, že požádá o poskytnutí kopie jejího dokladu totožnosti. Zájemce, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo vnitřní právní předpisy o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Garantského úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Římě, v souladu s uměním. 77 GDPR a/nebo se odvolat k soudnímu orgánu. Pro uplatnění těchto práv nebo získání jakýchkoli dalších informací o nich a obecněji o zpracování osobních údajů lze žádosti zasílat e-mailem na adresu: privacy@oliocostadoro.com; – obyčejnou poštou na adresu COSTA D’ORO, Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG).

1. – Odvolání souhlasu Otázky ochrany osobních údajů Přístup a zpětná vazba.
Máte-li dotazy nebo si přejete získat více informací o zpracování vašich osobních údajů nebo uplatnit práva uvedená v předchozím n. VI, můžete poslat e-mail správci webu COSTA D’ORO na adresu privacy@oliocostadoro.com. Na stejné adrese nás také můžete kontaktovat pro odpovědi týkající se správy informací ze strany COSTA D’ORO. Než vám COSTA D’ORO bude moci poskytnout nebo upravit jakékoli informace, může být nutné ověřit vaši identitu a odpovědět na některé otázky. Naše odpověď bude poskytnuta co nejdříve.

1. – Správce údajů.
Správcem údajů je COSTA D’ORO se sídlem ve Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG).

1. – Odpovídá za ochranu osobních údajů.
COSTA D’ORO nestanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, protože to nebylo povinno učinit podle čl. 37 nařízení EU 679/2016.