Informacja o ochronie danych osobowych.

Art. 13 Rozp. UE 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

Na podstawie art. 13 „Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” (dalej „RODO”), Costa D’Oro Spa. (dalej COSTA D’ORO) z siedzibą przy Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG), jako Właściciel jest zobowiązany do udostępnienia użytkownikom łączącym się z domeną https://oliocostadoro.com (niezależnie od celu połączenia) niektóre informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w nim prowadzonym. Niniejszy dokument stanowi „Politykę prywatności” (z zastrzeżeniem odpowiednich aktualizacji w przyszłości) tej witryny. Dla celów niniejszej informacji, bez uszczerbku dla definicji, o których mowa w art. 4 RODO oznacza:

Domena Oliocostadoro.com: domena dostępna za pośrednictwem ogólnoświatowego serwisu internetowego pod adresem https://oliocostadoro.com, na którą składają się dane, aplikacje, zasoby technologiczne, zasoby ludzkie, zasady organizacyjne i procedury pozyskiwania, przechowywanie, przetwarzanie, wymiana, wyszukiwanie i przekazywanie informacji.

1. Ostrzeżenia i ochrona nieletnich
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z zachowaniem zasad legalności, prawidłowości i przejrzystości. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych celach (ograniczenie celu) oraz będą adekwatne, stosowne i ograniczone w stosunku do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych). Będą one zawsze aktualne i dokładne oraz przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do wykonania Umowy, bez uszczerbku dla wypełnienia obowiązków prawnych i podatkowych, które określają dłuższe okresy przechowywania (ograniczenie przechowywania). Dane osobowe będą przetwarzane z zastosowaniem wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa gwarantujących ich integralność, poufność i niedostępność dla nieupoważnionych osób trzecich (integralność i poufność). O ile wyraźnie nie wskazano, udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem punktów zbierania na stronie jest zastrzeżone dla osób pełnoletnich.

2. Normy odniesienia i podstawy prawne leczenia.
Podstawą prawną operacji przetwarzania, które szczegółowo wyjaśnimy Ci poniżej, są zasady regulujące Twoje prawo do ochrony danych osobowych, prawo do prywatności, a wreszcie te, które umożliwiają wyrażenie lub cofnięcie zgody, co w dowolnym momencie Twoją świadomą zgodę na operacje przetwarzania, a mianowicie: Rozporządzenie Ogólne UE nr 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych; Świadoma zgoda, wyrażona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 RODO). Wypełnienie obowiązków lub poleceń, do których Administrator jest zobowiązany przepisami prawa lub nakazem Organu (art. 6 RODO).

III. – Charakter przetwarzanych danych.

III.1. – Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Szczegółowe informacje podsumowujące będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny skonfigurowanych dla poszczególnych usług na żądanie. W każdym przypadku – tam, gdzie wymagają tego przepisy prawa – będziesz każdorazowo proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Tylko po Twojej zgodzie, w razie potrzeby, będą lub mogą być przetwarzane, we wskazanych celach, następujące kategorie danych osobowych, które Cię dotyczą.

(a). – Wspólne dane osobowe, dane identyfikacyjne.
jak np. Imię i Nazwisko, Rok urodzenia, Płeć, Adres, Miasto, Województwo, Adres e-mail, Numer telefonu, Kod pocztowy

(b). – Zabiegi techniczne.
Przetwarzany jest również numer IP oraz typ przeglądarki, z której łączysz się z domeną https://oliocostadoro.com (dane nieidentyfikujące), automatycznie zapisywane przez urządzenia ochrony logicznej i kontroli dostępu do domeny (PLIKI LOGU). Takie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontrolowania ruchu sieciowego w kierunku domeny sistemae.it Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania z określonymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi od osobom trzecim pozwalają na identyfikację użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie: poza tą ewentualnością obecnie dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż siedem dni.

(c). – Ciasteczka.
Ponadto COSTA D’ORO przeprowadza anonimowe procedury przetwarzania i analizy danych dotyczących odwiedzanych przez Ciebie stron domeny https://oliocostadoro.com, znalezionych za pomocą plików cookies. Za pomocą tych technologii (które pozwalają zrozumieć Twoje preferencje nawigacyjne, sprawdzając obszary domeny https://oliocostadoro.com już wcześniej odwiedzone) COSTA D’ORO może dostosować swoje usługi do Twoich potrzeb, bez dokonywania nieautoryzowanych rejestracji niezbędny. (Plik cookie składa się z szeregu danych, które strona internetowa wysyła do przeglądarki. Wspomniane dane mogą być również przechowywane na komputerze za pośrednictwem anonimowego znacznika, który identyfikuje komputer, ale nie użytkownika.
Niektóre strony COSTA D’ORO wykorzystują pliki cookie wysyłane przez COSTA D’ORO lub strony trzecie oraz inne technologie, aby zapewnić lepszą nawigację po stronie.Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywała ostrzeżenie przed otrzymaniem pliku cookie, oferując w ten sposób możliwość akceptując to lub nie. Możliwe jest również całkowite wyłączenie plików cookies. Wyłączenie plików cookie może spowodować, że niektóre strony internetowe nie będą działać poprawnie).

(d). – Szczególne kategorie danych osobowych.
W przypadku zbierania określonych kategorii danych osobowych za pośrednictwem domeny COSTA D’ORO na podstawie art. 9 Rozporządzenia UE 679/2016, zostaniesz o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem i będziesz mógł wyrazić – zgodnie z prawem – względną zgodę.

1. – Charakter wkładu, źródła danych.
Podanie danych osobowych zwykle nie jest obowiązkowe, ale w niektórych przypadkach jest konieczne, a zatem obowiązkowe, aby umożliwić Ci korzystanie z usług i funkcji witryny.

IV.1. – Dane, których podanie jest konieczne.

IV.1.1. – Podanie niektórych danych osobowych jest konieczne, a zatem obowiązkowe, aby przetworzyć Twoje konkretne żądania; zawsze możesz nie podawać swoich danych osobowych, ale w takim przypadku Administrator może nie mieć możliwości zrealizowania Twoich żądań, spełnienia Twoich potrzeb lub umożliwienia Ci korzystania w całości ze wszystkich funkcji dostępnych w serwisie – te identyfikujące dane będą przetwarzane zarówno na nośnikach papierowych, jak i elektronicznych i będą przechowywane przez COSTA D’ORO wyłącznie przez niezbędny czas. Po upływie tych okresów przechowywania dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

IV.1.2. – Źródła danych.
Będziemy gromadzić Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, poprzez Twoje interakcje z witryną https://oliocostadoro.com

1. Cel przetwarzania.
COSTA D’ORO, poza niezbędnym przetwarzaniem w związku z obowiązkami prawnymi, regulacjami lub wynikającymi z polecenia Urzędu, przeprowadzi, wyłącznie za Twoją zgodą, jeśli będzie to konieczne, operacje niezbędne do umożliwienia Ci skorzystania z usług i funkcji serwisu https://oliocostadoro.com oraz wskazanych tam usług.

1. – Sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.
W odniesieniu do wszystkich celów wskazanych w poprzednich akapitach, Twoje dane osobowe będą przetwarzane komputerowo i papierowo oraz przetwarzane za pomocą określonych procedur komputerowych w celu personalizacji usług, które COSTA D’ORO jest w stanie Ci zaoferować. Dane będą przetwarzane w sposób gwarantujący ich logiczne i fizyczne bezpieczeństwo oraz poufność i mogą odbywać się przy użyciu narzędzi ręcznych, informatycznych i telematycznych służących do zapamiętywania, przesyłania i udostępniania danych. Logika zabiegu będzie ściśle związana z realizowanymi celami.

VI.1. – Bezpieczeństwo i retencja danych.

VI.1.1. – Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej, powiązane polityki bezpieczeństwa są przeglądane zgodnie z odpowiednimi najlepszymi praktykami.

VI.1.2 – Profilowanie, zautomatyzowany proces podejmowania decyzji.
Poza tym, co jest niezbędne do umożliwienia nam świadczenia usług umożliwiających korzystanie z usług oferowanych w serwisie, z wyjątkiem tego, co określa nasza polityka plików cookie, nie dokonujemy profilowania w odniesieniu do danych zbieranych za pośrednictwem tego serwisu. stronie internetowej.

VII. – Odbiorcy danych i transfery za granicę.

VII.1. – Menedżerowie i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.
Następujące osoby mogą dowiedzieć się o danych osobowych, o których mowa w niniejszym ujawnieniu, jako menedżerowie lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie: w ramach COSTA D’ORO wykwalifikowany personel, z których każdy jest ograniczony do własnych umiejętności i obowiązków oraz na podstawie przydzielonych zadań i podanych instrukcji. poza podmiotami zewnętrznymi COSTA D’ORO, również wyraźnie wyznaczonymi jako podmioty przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie – z których COSTA D’ORO korzysta do różnych usług i wyłącznie do świadczenia tych usług – każdy ograniczony do własnych kompetencji i obowiązków oraz na w oparciu o przydzielone zadania i udzielone instrukcje.

VII.2. – Przekazywanie (do określonych podmiotów zewnętrznych) danych.
COSTA D’ORO, w przypadku zwykłych czynności zarządczych, księgowych i administracyjnych, może przekazywać Twoje dane osobowe, po uzyskaniu Twojej zgody zgodnie z prawem, tam gdzie jest to wymagane, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zewnętrznym usługodawcom wyłącznie w celu wykonania żądanej przez Ciebie usługi, takich jak: – firmy świadczące usługi pocztowe, – kancelarie prawne i notariusze, – konsultanci, także w formie stowarzyszonej, – inne firmy usługowe, a także inne podmioty, zgodnie z wszelkimi obowiązkami prawnymi (np. instytucje firmy ubezpieczeniowe , policja, organy sądowe itp.). Lista takich podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane, dostępna jest w siedzibie Administratora.

VII.3. – Przekazywanie danych osobowych za granicę.
COSTA D’ORO nie przekazuje danych osobowych za granicę z własnej inicjatywy. Jednak niektóre osoby trzecie, dostawcy usług, mogą mieć swoje serwery fizycznie zlokalizowane za granicą (jak w przypadku dostawców poczty elektronicznej). W takich przypadkach przekazywanie danych za granicę będzie odbywać się wyłącznie w ramach i zgodnie z Rozporządzeniem UE 679/2016 Art. 44 ss.

VII.4. – Rozpowszechnianie (nieokreślonym podmiotom zewnętrznym) danych.
W żadnym wypadku dane osobowe nie mogą zostać ujawnione.

VIII. – Prawa zainteresowanej strony.
Artykuły 15 do 22 RODO przyznają zainteresowanym stronom wykonywanie określonych praw. Sztuka. 15 RODO przyznaje zainteresowanym stronom prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii. Prawo do uzyskania kopii danych nie może naruszać praw i wolności innych osób. Wraz z wnioskiem o dostęp zainteresowana strona ma prawo uzyskać od COSTA D’ORO potwierdzenie, czy jej dane osobowe są przetwarzane, a także poznać cele i kategorie przetwarzanych danych, osoby trzecie, którym dane są przekazywane oraz jeśli dane są przekazywane do kraju spoza UE z odpowiednimi gwarancjami. Zainteresowana osoba ma również prawo do poznania czasu przechowywania swoich danych osobowych oraz ma prawo do żądania sprostowania danych niedokładnych i uzupełnienia niekompletnych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) na warunkach wskazanych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bez uzasadnienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego. Z uprawnień można skorzystać drogą elektroniczną na adres COSTA D’ORO lub listownie na adres wskazany poniżej. Administrator Danych może być zobowiązany do zidentyfikowania osoby zainteresowanej poprzez żądanie dostarczenia kopii swojego dokumentu tożsamości. Osoba zainteresowana, która uważa, że ​​przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Gwaranta Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Rzymie, zgodnie z art. 77 RODO i/lub odwołać się do organu sądowego. Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać wszelkie inne informacje na ich temat, a bardziej ogólnie na temat przetwarzania danych osobowych, żądania można kierować pocztą elektroniczną na adres: privacy@oliocostadoro.com; – zwykłą pocztą na adres COSTA D’ORO, Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG).

1. – Cofnięcie zgody Dostęp do pytań dotyczących prywatności i informacji zwrotnych.
Jeżeli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystać z praw, o których mowa w poprzednim n. VI możesz wysłać wiadomość e-mail do administratora serwisu COSTA D’ORO, pisząc na adres privacy@oliocostadoro.com. Możesz również skontaktować się z nami pod tym samym adresem, aby uzyskać odpowiedzi dotyczące zarządzania informacjami przez COSTA D’ORO. Zanim COSTA D’ORO będzie mogła przekazać Ci lub zmodyfikować jakiekolwiek informacje, może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Nasza odpowiedź zostanie udzielona tak szybko, jak to możliwe.

1. – Administrator danych.
Administratorem danych jest COSTA D’ORO z siedzibą przy Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG).

1. – Odpowiedzialny za ochronę danych osobowych.
COSTA D’ORO nie przystąpiła do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdyż nie była do tego zobowiązana na podstawie art. 37 rozporządzenia UE 679/2016.

XI.1. – Procesory danych.
Pełna lista podmiotów przetwarzających dane jest dostępna w siedzibie. Te obowiązkowe informacje podlegają aktualizacji, w zależności od zmian w obowiązujących przepisach prawa.